Deltagarvillkor

 

Acceptans av villkor

Ett kontrakt för aktiviteten görs mellan Gran Climb och deltagaren i samband med en bekräftelse på bokningen via Grand Climb upprättas. Avtalet är föremål för dessa bokningsvillkor, som deltagaren har anses ha läst och förstått. Dessa bokningsvillkor kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Grand Climb och deltagaren. Inga muntliga framställningar som gjorts av Grand Climb skall åberopas av deltagaren.

Pris

De priser som anges vid bokningen täcker kostnaden för planering, organisering och genomförande av den föreslagna aktiviteten. Om deltagaren vill ändra programmet på plats kan ytterligare kostnader tas ut av Grand Climb om de så önskar.

Det åligger deltagaren att ordna resor till platsen för den föreslagna aktiviteten, om inte annat anges. Deltagaren ansvarar också för sina egna personliga medicinska och näringsmässiga behov samt personliga skor, utrustning och kläder, om inte annat anges. Sådan icke säkerhetsutrustning erhålls endast om deltagaren har uttryckt en önskan om dessa och att Grand Climb har bekräftat utrustningens tillgänglighet för deltagaren.

Kursinnehåll och väder

De program som vi publicerar i våra broschyrer och på vår webbplats är utformade för att vara beskrivande, för att du ska få en uppfattning om vilken typ av aktiviteter som du kommer att genomföra. Det är mycket osannolikt att något dagsprogram skulle kunna följas exakt som den är publicerad. Ett flertal faktorer utanför vår kontroll kommer att avgöra detta och diktera vad som kommer genomföras under just din kurs/aktivitet. De mest inflytelserika faktorerna är vädret, förhållandena på bergen och kursdeltagares fysiska kondition. Med dessa faktorer i beaktande, och målen för kursen som beskrivs i vår litteratur, kommer den ansvariga instruktör konstruera bästa möjliga kursprogram. Den ansvariga instruktör kommer att se över och eventuellt förändra programmet under kursens gång beroende på nämnda faktorers olika inflytande.

Under pågående kurs, kan de ansvaria instruktörer, guider eller ledare ändra rutter, områden eller aktiviteter, när som helst. Detta om de anser att det ursprungliga programmet skulle innebära att utsätta sig själva eller någon deltagare för otillbörliga risker. Detta gäller för alla kurser, även de som har ett specifikt område eller rutt som främsta mål.

Situationer kan uppkomma där vi tvingas ändra datum eller tid, innan kursstart. Vi kommer att försöka informera dig om sådana ändringar så snart vi känner till dem.

Våra instruktörer, guider och ledare kommer att göra sitt yttersta för att se till att eventuella problem löses till förmån för kursdeltagarna i sin helhet. Godkännandet av bokningsformuläret innebär att du godkänner den ansvariga instruktörens behörighet att fatta beslut som påverkar gruppen eller enskilda deltagare. Exempelvis kan instruktören kräva en individ eller individer, att lämna kursen om de anser att en persons hälsa är i fara, eller om en person inte klarar av de tekniska, fysiska eller psykiska kraven i kursen, om en olaglig handling har eller kan komma att begås, eller att persons uppförande är, kan bli, eller har varit, till skada för säkerheten eller välbefinnande i gruppen/någon individ i gruppen. Om instruktören och gruppen bestämmer sig för att gå tillbaka från klippan/aktivitetsplatsen tidigare/senare än planerat, och eventuella extra kostnader tillkommer exempelvis extra hotellnätter, övrig transport eller tjänster som inte har uppgets i den publicerade aktivitetsplanen, måste dessa betalas av dig på plats.

Personlig Hälsa och Säkerhet

Förutom det som kommunicerats till Grand Climb, bekräftar deltagaren att den är i god psykisk och fysisk form och kan inte se något skäl till varför de inte kan deltaga i aktiviteten, eller anse sig riskera att drabbas av sjukdom eller andra åkommor under aktivitet. Alla personer som är i graviditetens sista veckor, lider av nacke, rygg eller hjärtproblem eller har haft några tidigare allvarliga ryggskador avrådes till att delta i några aktiviteter.

Inom gränserna för Grand Climbs kontroll, kommer dess instruktörer sträva efter högsta möjliga säkerhet för deltagare i  aktiviteterna. Instruktörer kommer att informera och instruera deltagaren om säkerhetsaspekter under hela aktiviteten. När det gäller äventyrs aktiviteter måste det erkännas att det finns många riskmoment som är bortom kontroll för Grand Climb. Vänligen beakta följande uttalande från British Mountaineering Council:

“BMC erkänner att klättring och bergsbestigning är verksamheter med hög risk för personskador eller dödsfall. Deltagarna i denna verksamhet bör vara medveten om och accepterar dessa risker och ansvara för sina egna handlingar och engagemang.”

Alla deltagare måste vara medvetna om detta och accepterar riskerna med dessa aktiviteter. Personlig olycksfallsförsäkring rekommenderas starkt.

Underlåtenhet att avslöja någon information som behövs enligt vad som anges i detta dokument, kan leda till att Grand Climb häver avtalet och återkallar deltagaren från verksamheten på grund av felaktiga uppgifter. Deltagaren har då ingen rätt till återbetalning av betalningar som gjorts eller skulle komma göras.

Gran Climb tar inget ansvar för förlorat eller skadat lösöre som kläder, klockor, kameror, etc. Om de tas med till verksamheten, kommer det att vara på deltagarens egen risk. Deltagare kan bli blöta, och uppmanas att inte bära några värdesaker när den deltar i någon aktivitet.

Klagomål

Om det finns ett problem under aktivitet ska du rapportera det i första hand instruktören/ guiden som ansvarar för er verksamhet. Om det fortfarande är olöst måste du sedan rapportera det till styrelsen i Grand Climb omedelbart, så att snabba och effektiva insatser kan göras för att lösa problemet.

Vid den osannolika händelse att problemet inte kan lösas på denna tid och du vill anmäla ett klagomå, bör samtliga uppgifter skickas skriftligt till Grand Climb, detta inom 2 veckor från det att aktiviteten har upphört. Inkludera ditt all nödvändig kontaktinformation och specificerar exakta detaljer om vad ditt klagomål avser. Underlåtenhet att vidta dessa åtgärder kommer att påverka vår förmåga att lösa problemet och / eller undersöka det fullt ut, även rätten till ersättning du annars kan ha haft, kommer att förloras eller reduceras väsentligt.

Villkor för tjänsten

Som en del av den fortlöpande översynen av säkerhet kan villkoren för bokning komma att ändras, dessa förtydliganden och ändringar kan ske när som helst. Endast styrelsen för Grand Climb, har befogenhet att ändra eller avstå från något av villkoren för bokning.

Var uppmärksam på att alla aktiviteters resvägar, innehåll och tider är föremål för faktorer så som tidvatten, hav, vind och väder. Våra instruktörer val av plats är även beroende av rådande väder och individers eller grupper förmåga och erfarenhet.

Lagar och befogenheter

Detta avtal skall tolkas i enlighet med svensk lag och domstolen i Stockholm ska ha exklusiv behörighet i förhållande till de frågor som följer av detta avtal.

Integritetspolicy

Grand Climb kan samla in följande information: namn, kontaktuppgifter inklusive e-postadress. Denna information krävs för Grand Climb att förstå deltagarnas behov och ge bättre service. Även för interna register för att förbättra våra produkter och tjänster. Dessutom kan information användas till att regelbundet skicka e-postmeddelanden om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som Grand Climb tror deltagaren kan finna intressanta, detta med e-postadressen som har tillhandahållits.

Grand Climb har åtagit sig att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

Tack för att läsa och vi önskar dig en fantastisk upplevelse med Grand Climb!